Spremljajte nas preko socialnih medijev

Programska izhodišča
Liste Nejca Smoleta 2022 - 2026

Gradimo skupnost, ki bo:

Mladim prijetna

Sledili bomo ciljem, ki so zastavljeni v strategiji razvoja na področju mladih. Še naprej bomo zagotavljali sredstva za nagrajevanje uspešnih študentov ter izpostavili in nagradili učence, ki izstopajo s svojimi dosežki. Zagotovili bomo sredstva za izvajanje dnevnih centrov povsod v naši občini, kjer se bo pojavila iniciativa mladih. Dijakom in študentom bo omogočeno opravljanje prakse in pripravništva v naših javnih zavodih in občinski upravi. Prav tako bomo skozi srečevanja z uspešnimi lokalnimi podjetniki in gospodarstveniki povezali mlade in delodajalce. Uvedeno bo dodatno prednostno kategoriziranje mladih in mladih družin na razpisih za neprofitna stanovanja. Prvič bomo poskusno uvedli povsem nov instrument subvencioniranja neprofitnih najemnin za mlade.

Starejšim prijazna

V tem mandatu smo sprejeli prav posebno strategijo za starejše. Tako kot pri mladih, bomo tudi pri prizadevanjih za kvalitetno skrb za starejše, sledili ciljem, ki smo si jih zadali. Nadgradili bomo najuspešnejši projekt preteklega mandata – vzpostavitev instituta pomoči na domu v okviru javnega zavoda. Dodatno ga bomo okrepili še s socialnim servisom ter poskrbeli, da finančna obremenitev za uporabnike ne bo previsoka, ter da bo pomoč na domu dostopna vsem, brez čakalnih vrst. Vzpostavljena bo posebna informacijska točka, kjer bodo naši starejši prejeli vse informacije in vso potrebno strokovno ter pravno pomoč za uveljavljanje vseh pravic, ki jih imajo. V sodelovanju s šolami in vrtci bomo vzpostavili nove medgeneracijske projekte, ki nas bodo učili spoštljivega sobivanja mladosti in modrosti.

Javnemu zdravstvu naklonjena

Skrbno bomo spodbujali nadaljnjo širitev dejavnosti v našem zdravstvenem domu. Da bo izvajanje programov kar najbolj kakovostno, se bomo lotili največjega projekta po izgradnji zdravstvenega doma pred skoraj štiridesetimi leti. Zdravstvenemu domu bomo izgradili prizidek in rekonstruirali domala celoten obstoječi del. Tako bomo poskrbeli, da bomo eni prvih v državi, kjer bo primarno zdravstvo organizirano po najnovejših smernicah obravnave bolnika. V želji, da čim bolj zaščitimo tudi najbolj ranljive, bomo še dodatno nadgradili preventivne programe ter z vsemi močmi podprli izvajanje pilotnega projekta iniciative za duševno zdravje mladih, katere cilj je pomagati mladim, da odraščajo v okolju, s katerim so povezani, kjer se počutijo varne in kjer želijo živeti in delovati.

Vzgoji in izobraževanju predana

Po izvedenih investicijah na več osnovnih šolah se bomo predvsem posvetili največjemu projektu samostojne občine - novi osnovni šoli v Preski. Hkrati bomo s pomočjo evropskih sredstev energetsko sanirali še Osnovno šolo Pirniče, Osnovno šolo Medvode ter godbeni dom, sicer tudi prostor Glasbene šole Franca Šturma. Kot soustanovitelj bomo z enim najvišjih deležev sofinancirali tudi izgradnjo nadzidka Osnovne šole Jela Janežiča. Na področju predšolskih programov bomo pripravili vse potrebno za odprtje prvega oddelka razvojnega programa v vrtcu, od osnovnih šol pa pričakovali, da se v kar največji možni meri povezujejo z okoljem, v katerem delujejo, saj je to edini način, da naši mladi že od malih nog čutijo pripadnost skupnosti.

Zdravemu duhu v zdravem telesu zapisana

Področji kulture in športa sta temelja za zdrav celosten razvoj posameznika. Podpora vsem društvom skozi razpise, s katerimi v pretežni meri financiramo programe, bo ostala na rekordno visoki ravni. Na področju športa bomo izvedli prvo fazo športnega parka, kjer bodo zagotovljeni povsem novi prostori in igrišča za naše teniške igralce, še naprej bomo vlagali v ekipne športe z zagotavljanjem prostorskih možnosti za kakovostno delo. Na voljo bodo sredstva za izvedbo projektov dodatnih kolesarskih poligonov, kjer se bo pojavila iniciativa, želimo pa si zagotoviti tudi prvi gorski kolesarski poligon v Medvodah. Na področju kulture bomo posebno skrb posvetili sodelovanju med društvi oziroma koprodukcijam, ki naj povezujejo ljubitelje širom občine. Vlaganja v področje gasilstva bodo potekala skladno s sprejetimi strategijami in dogovori. Vsem lastnikom nepremičnin in ljubiteljem na področju kulturne dediščine bodo na voljo sredstva za obnovo fasad v mestnem jedru, ohranjanje kulturnih spomenikov in obnove kozolcev - vse v želji, da se jim tako zahvalimo za trud za ohranjanje naše krajine.


Kažemo pot novim idejam:

Krajevne skupnosti prihodnosti

So krajevne skupnosti res slepo črevo lokalne samouprave? Verjamemo da ne. A dejstvo je, da se je potrebno ustaviti in vprašati, kako naprej. Želimo se spraševati o vsem, od uvedbe sejnin za člane krajevnih skupnosti, do odgovornosti članov pri izvajanju določenih nalog lokalne samouprave. Ne poznamo vseh odgovorov, zato bomo v najširšem sodelovanju opravili poglobljeno analizo, kje smo in kam želimo, nato pa s spremembo vseh temeljnih in drugih aktov Občine omogočili, da začrtamo novo pot delovanja krajevnih in vaških skupnosti.

Participativni proračun v vsako vas

V teku je že drugi krog izvajanja projekta participativnega proračuna, ki naj tudi v prihodnje ostaja orodje najbolj široke demokracije. Prizadevali si bomo še povečati število projektov, ki jih predlagate občani, ter še povišali delež tistih, ki se udeležijo glasovanja za izbor najboljših. Zavezujemo se tudi, da bomo ohranjali vsaj tako visok delež sredstev, ki so rezervirana v proračunu občine, kot je namenjeno v zadnjem sprejetem proračunu.

Digitalizirana občinska uprava

Svet se suče vse hitreje, predvsem ko pogledamo področje tehnologij. Prav zato je pomembno, da se temu prilagodi tudi delo in poslovanje občinske uprave. Do konca mandata bomo uvedli brezpapirno poslovanje, digitalizirano povsod, kjer je to možno. Občanom, ki jim bo ta način tuj, bomo zagotovili enako kakovostne storitve v sprejemni pisarni, kjer jim bodo naši zaposleni priskočili na pomoč. Hkrati bomo preuredili tudi delovne prostore občinske uprave ter skušali najti nove, primernejše prostore za krajevni urad.

Trajnostna in vzdržna rast v zadovoljstvo vseh

Podnebne spremembe, kriza z vodnimi viri, naravne nesreče, kot so suše in poplave, nas morajo utrditi v odločitvi, da je zadnji čas, da močno zasučemo smer, v katero trenutno plovemo. Zato se v prihodnje zavezujemo k izredno skrbnemu načrtovanju našega prostora. Ne želimo si novih večjih strnjenih pozidav v naši občini, podpiramo vračanje že zazidljivih zemljišč v primarno rabo ter nadomeščanje kmetijskih zemljišč. Prizadevali si bomo za čim več zasaditev rastlinja na področjih, kjer je pozidava gosta in strnjena, v ospredje bodo postavljene avtohtone medonosne rastline. Skrb za vse živali naj bo pokazatelj razvitosti naše skupnosti. Geslo, ki mu bomo sledili pri nadaljnji rasti, bo to, da imamo pred očmi vedno kakovost življenja in ne višino glavarine, ki jo dobi občinski proračun.


Podpiramo delovne in kreativne:

Kmet skrbi za hrano nas vseh

Kmetovalcem, ki skrbijo, da so naše mize polne lokalne hrane, želimo zagotoviti nemoteno možnost za delo. Še naprej bomo spodbujali čim večjo vključenost lokalnih pridelovalcev hrane v naše javne zavode, želimo si tudi omogočiti pridelovalcem, da svoje proizvode prodajajo tudi ob pomembnejših turističnih točkah in kolesarskih povezavah. Posebno skrb želimo nameniti tistim, ki se bodo odločili za ekološko in sonaravno pridelavo živil. To bo mogoče s spremembo pravilnika in razpisa za dodelitev finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in ohranjanje podeželja. Sprememba naj gre v smeri podpiranja končnih produktov in ne razpršenega sofinanciranja brez jasnih ciljev. Nadaljevali bomo s projektom komasacije, odprti bomo tudi za morebitne predloge novih območij. V kolikor bo izražen dovoljšen interes in bodo na voljo evropska sredstva, pa zagovarjamo tudi izvedbo projekta namakanja.

Turizmu pomaga lastna glava

Turizem je v prvi vrsti gospodarska panoga. Zato bomo podpirali vse, ki se v naši skupnosti podajajo na pot razvoja te dejavnosti. Najprej v delu prostorskega načrtovanja, kjer želimo med strateške pobude uvrstiti dobre projekte razvoja turistične ponudbe, odrekli pa bomo podporo tistim, ki na ta način le zvišujejo vrednost zemljišč. Pri izgradnji turistične infrastrukture se usmerjamo predvsem v dva segmenta – obvodni prostor in oddih v hribovitem delu naše občine. Pot ob Zbiljskem jezeru, kopališče v Sori in Eko-vas na zemljišču ob sotočju na strani Verja so glavne investicije, ki čakajo predvsem na dodatna sredstva iz naslova državnih oziroma evropskih sredstev. V hribovitih delih občine ostaja glavni cilj ureditev plačljivega parkiranja, kjer bodo sredstva, zbrana iz tega naslova, investirana nazaj v lokalno skupnost. Podpirali bomo prostovoljce v turističnih društvih, še posebej tiste projekte, ki bodo nakazovali regionalno in nacionalno dimenzijo.

Uspešno gospodarstvo – razvijajoča se skupnost

Gospodarstvu bomo še naprej nudili vso podporo pri najbolj ključnih mejnikih njihove rasti in uspešnega razvoja. Zagotavljanje dodatnih površin je tako nujni in prioritetni projekt prihodnjega mandata. Območje OC Jeprca je po desetletjih mirovanja v zaključni fazi, ne bomo pa spregledali tudi vseh tistih, ki potrebujejo dodatne površine ob že izgrajenih objektih. Posebna skrb bo v tem mandatu namenjena mladim podjetnikom. Tistim, ki pot šele začenjajo, želimo preko zagotavljanja sredstev za izvedbo podjetniških šol v sklopu mladinskega centra, stopiti nasproti. Čas pa je tudi, da v našem mestu najdemo in zagotovimo podjetniški inkubator in »co-working« prostor, ki naj bo v oporo mladim podjetnikom v prvih korakih. Od uspešnih podjetnikov in gospodarstvenikov pričakujemo, da bodo podporo lokalne skupnosti znali ceniti in (p)ostali družbeno odgovorni v podpiranju naših društev in organizacij.


Infrastruktura, ki ji je mar za naravo:

Ceste, ki peljejo do zadovoljnih ljudi

Urejanje najbolj dotrajanih odsekov cest, pločnikov in mostov je nikoli dokončan projekt. Sprememba paradigme in hitrejše asfaltiranje najbolj kritičnih odsekov že daje rezultate, ki se kažejo v nižjih stroških vzdrževanja. Preostala sredstva bodo še bolj intenzivno usmerjena v nadaljnje investicije. Preko mehanizmov evropskih in nacionalnih sredstev želimo še razširiti kolesarske povezave – proti Škofji Loki in Kranju. V središču Medvod bomo spremenili prometne režime na nekaterih odsekih in tako počasi pridobili prostore, kjer imajo najbolj ranljivi udeleženci v prometu prednost pred avtomobili. V koncept investicij v ceste želimo vpeljati še eno novost. V roku enega leta po izvedeni investiciji naj bodo zaključeni tudi vsi zemljiško pravni posli, kar bo preprečilo marsikatero slabo voljo.

Podtalnica brez odpadnih voda

Največje investicije v komunalo bodo še kar nekaj prihodnjih let usmerjene v postopno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo zagotavljalo, da bodo s to komunalno infrastrukturo opremljena vsa strnjena naselja, kjer je predvidena gradnja, skladna z državnimi uredbami. Takoj ko bo Mestna občina Ljubljana izgradila še manjkajoč odsek kanala C0 bomo na sistem fekalne kanalizacije priklopili objekte na območju Pirnič. Prva novogradnja pa bo na vrsti v naseljih Ladja in Zgornja ter Spodnja Senica, kjer je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, sledilo bo naselje Zbilje in vasi Krajevne skupnosti Smlednik. Naš cilj je, da na teh najbolj obremenjenih območjih zagotovimo kar najmanjši vpliv odpadnih voda na podtalnico in s tem močno izboljšamo kakovost življenja. Na predelih, kjer javna kanalizacija ni predvidena, bomo ohranjali subvencije za izgradnjo MKČN.

Vodni viri za naše otroke

Katastrofalna suša letošnjega poletja je prizadela tudi vodne vire, ki zagotavljajo napajanje našega vodovodnega sistema. Jasno je, da bo potrebno vložiti dodatna sredstva v iskanje novih vodnih virov, predvsem v hribovitem predelu naše občine. Nove vrtine, oziroma vitalizacija obstoječih neizkoriščenih na področju Topola, Belega, Žlebov in Goričan, so nujne. Izgradnja vodohrana v Studenčicah, ki bo zagotavljal vodo tudi za Žlebe in v prihodnje del Seničice, je že v fazi projektiranja. Iskali bomo dodaten vir tudi na območju Smlednika, ki je trenutno edino območje, kamor voda priteka iz sosednjih občin. Zavezujemo se tudi h kompletni rekonstrukciji ključnega vodnega vira – vodnjaka na Svetju, kjer zajemamo podtalnico. Pripravili bomo tudi odlok, s katerim bomo določili vodovarstvena vplivna območja, kjer bodo določene tudi omejitve rabe prostora v skrbi za pitno vodo. Če nam bo finančna situacija dopuščala, bomo kot prva občina pripravili tudi pravilnik za subvencioniranje vgradnje zbiralnikov meteorne vode, s čimer bi pomembno pripomogli k zmanjšanju porabe pitne vode za neprehrambene namene.

Zbirni center kjer se učimo zmernosti

Trenutna lokacija zbirnega centra nam gotovo ni v ponos. Zato je eden osrednjih projektov prihodnjega mandata tudi izgradnja novega, modernega zbirnega centra na mestu degradiranega območja nekdanje gramoznice na Jeprci. Vsa komunalna infrastruktura do bodočega centra je bila že izgrajena v tem mandatu, sam zbirni center pa čaka na zeleno luč v obliki gradbenega dovoljenja. Načrtujemo tudi manjši objekt centra ponovne uporabe, kjer bo poleg funkcije ponovne uporabe, posebej izpostavljena tudi komponenta delavnic in izobraževanj na temo zmanjševanja odpadkov ter odgovornega ravnanja z njimi. Del zemljišča ob zbirnem centru bi želeli nameniti tudi manjšemu zavetišču za živali brez doma, ki bi lahko delovalo v sklopu katerega izmed že uveljavljenih strokovnih zavetišč.

Zaščitena območja za višjo kvaliteto življenja

Edinstvenih habitatov ter mnogih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ne najdemo le v tujini in drugje. Tudi v naši skupnosti jih imamo, čeravno še ne dovolj prepoznane. Območje Straže v Pirničah je eno izmed njih. Želimo ga ohraniti in nadgraditi, brez nasilnih posegov v prostor. Postane naj prijetna točka ob kolesarski povezavi, tako za domačine, kot tudi vse, ki bodo kolesarili tod mimo. Prvi korak bo ureditev lastništva, nato ureditev prostora, v sodelovanju s krajevno skupnostjo in turističnim društvom. V postopku komasacije si bomo prizadevali, da prepričamo državo, naj del svojih zemljišč zamenja in tako postane edina lastnica edinstvenih mokrišč v Hrašah. To bo odprlo vrata novim evropskim projektom, katerih cilj je zaščititi, ohraniti in urediti mokrišča, da le ta postanejo tudi učilnice na prostem. Na področju kulturne dediščine bomo ponovno predlagali sprejem odloka, s katerim bi natančneje določili vplivna območja kulturnih spomenikov in s tem preprečili morebitne bližnje pozidave v prihodnjih letih, predvsem na tistih delih, kjer bi takšni posegi uničili kakovost in vedute teh spomenikov.Program 2018-2022

Preberi več »

Program 2014-2018

Preberi več »
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke